Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Rewitalizacja Śródmieścia priorytetem Szprotawy

O tym, że rewitalizacja miasta jest priorytetem Szprotawy zdecydowali radni podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 30.08.2016 r. przyjmując Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023.
 
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szprotawa to wieloletni plan, który ma zapewnić integrację działań władzy samorządowej, społeczności lokalnej i innych uczestników, mających na celu wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej w trzech głównych obszarach:
 • społecznym – poprzez działania zmierzające do zmniejszenia wykluczenia społecznego (marginalizacji, bezrobocia, ubóstwa) oraz przyczyniające się do wzrostu poziomu integracji mieszkańców,
 • gospodarczym – poprzez tworzenie warunków do nowych miejsc pracy, powstawania nowych podmiotów, rozpowszechniania oraz ułatwiania aktywności  gospodarczej,
 • technicznym – poprzez poprawę stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkaniowych.
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 ma charakter złożony oraz wieloetapowy. Powstał w oparciu o diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych występujących w Gminie Szprotawa. Zawiera on charakterystykę problemów, analizę potencjałów, cele i kierunki działań oraz wykaz przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Badania sondażowe, ankiety oraz przeprowadzone z mieszkańcami Szprotawy konsultacje społeczne wskazały na potrzebę podjęcia realizacji zadań w obszarze starówki poprzez przebudowę z rozbudową dawnego budynku klasztoru Magdalenek, przy ul. Plac Kościelny 2 na Centrum Aktywności Społecznej. Wśród potrzeb znalazła się również modernizacja Szprotawskiego Domu Kultury i remont Miejskiej Biblioteki Publicznej. Do udziału w realizacji programu zgłosiły się również wspólnoty mieszkaniowe deklarując remonty swoich obiektów znajdujących się w rejestrze zabytków. Nie zabraknie również różnorodnych działań w sferze społecznej na rzecz integracji społeczności lokalnej. W dalszym ciągu kontynuowany będzie Program Aktywności Lokalnej obejmujący swoim zakresem aktywną integrację, prace socjalną, prace społecznie-użyteczne oraz zasiłki i pomoc w naturze. Zostaną przygotowane miejsca pod przyjazne podwórka wraz z wyposażeniem (m.in. ławki, huśtawki, zjeżdżalnie itp.)
Obszar Śródmieścia po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji zostanie ożywiony społecznie, gospodarczo, kulturowo i technicznie.
Nad realizacją założeń gminnego programu rewitalizacji czuwać będzie powołany 29 lipca br.  Zarządzeniem Burmistrza Szprotawy Komitet Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023. Komitet Rewitalizacji ma za zadanie współpracować z mieszkańcami, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, wspólnotami mieszkaniowymi  w zakresie rewitalizacji Śródmieścia orazpełnić rolę opiniodawczo-doradczą Burmistrza w sprawach dotyczących realizacji i oceny gminnego programu rewitalizacji. Kadencja Komitetu będzie trwała do końca 2023 r.
Przypomnijmy!
Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji,
do których należą m.in. mieszkańcy na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Za obszar taki uznano Obszar 1 „Śródmieście”.Obszar priorytetowej rewitalizacji zamknięty jest ulicami:
- od zachodu: Odrodzonego Wojska Polskiego, Koszarową i Słowackiego;
- od północy: Mikołaja Kopernika, Bolesława Prusa i Bolesława Chrobrego;
- od wschodu: Ceglaną, Kościuszki i Młynarską;
- od południa: Młynarską, Krasińskiego i Konopnickiej.
Ze szczegółowymi zapisami gminnego programu rewitalizacji można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szprotawie, zakładka „Odnawiamy Szprotawę” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

Jest zgoda na odstąpienie od przeprowadzenia OOŚ

W lipcu br. organy opiniujące projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 odstąpiły od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 jest dokumentem strategicznym, który określa planowane kierunki działań rewitalizacyjnych w sferze społecznej, gospodarczej i technicznej służące wyprowadzaniu ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego. Jego projekt wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Burmistrz Szprotawy na początku lipca br. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego  Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z wnioskami o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu dokumentu.Po zapoznaniu się z projektem przedmiotowego dokumentu oraz argumentami Burmistrza, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, z uwagi na fakt, że realizacja zadań w nim proponowanych nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.
Zgodę na odstąpienie Szprotawa otrzymała również od Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. Uznano, że projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 nie wyznacza ram późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a realizacja postanowień tego dokumentu, przy przestrzeganiu przepisów szczegółowych nie powinna spowodować zagrożeń dla środowiska oraz zdrowia ludzi. Planowane przedsięwzięcia nie kolidują z obszarami podlegającymi ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, a ich zakres i skala wyklucza możliwość oddziaływania transgranicznego.
 

Szprotawa przystąpiła do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Zachęcam wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy, bądź zamierzających prowadzić taką działalność na obszarze rewitalizacji do czynnego uczestnictwa w opracowaniu i konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023.
Informacja o planowanych konsultacjach społecznych  zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Szprotawa  (zakładki: „Aktualności”, „Odnawiamy Szprotawę”).
 
Dokumenty dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji, które zostały przyjęte na majowej sesji Rady Miejskiej w Szprotawie:
 • uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szprotawa wraz z „Diagnozą z wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Szprotawa” i mapą wskazującą granice tych obszarów <<do pobrania>>, 
 • uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 <<do pobrania>>,
 • uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 <<do pobrania>>.
Treść obwieszczenia Burmistrza Szprotawy <<do pobrania>>.

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON